Windpark Spuisluis

Samenwerking

Wie heeft de leiding?
In 2005 heeft de gemeente Velsen ingezet op het verduurzamen van haar gemeente. Dat windenergie hierin een belangrijke rol zou krijgen, lag gezien het gunstige windklimaat in Velsen voor de hand. De gemeente heeft lokale ondernemers benaderd met de vraag of zij hierin initiatief wilde nemen. Ondernemers Dick Spiering en Jos Mossinkoff hebben gezamenlijk Windpark IJmond gevormd. Sinds 2012 is een samenwerking met Eneco Wind aangegaan om de realisatie van een windpark in de regio IJmond te versterken.

Waarom is er een werkgroep?
We vinden het belangrijk onze omgeving te betrekken bij de ontwikkeling en de bouw van Windpark Spuisluis. Het is de manier om de wensen en zorgen van de omgeving te vernemen en deze samen mee te nemen bij de ontwikkeling van het windpark. Wij hechten veel waarde aan deze dialoog en hebben daarom gekozen voor een werkgroep. Wilt u deelnemen aan de werkgroep, stuur dan een mail naar info@windparkspuisluis.nl of direct naar Dirk Weidema via d.weidema@planet.nl.

Wat is de rol van de provincie?
De provincie Noord-Holland heeft zich gecommitteerd aan afspraken met het Rijk om in 2020 685,5 MW aan windenergie op haar grondgebied te hebben staan. Om dit te bereiken, heeft de provincie het beleid vastgesteld en zullen de aanvragen die binnenkomen, zoals die van Eneco en Windpark IJmond, worden getoetst aan het beleid en de wettelijke kaders. Uiteindelijk zullen Gedeputeerde Staten beslissen over de vergunning. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toetst aan alle WABO vereisten. De Provincie toetst aan het provinciale beleid en kaders uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Indien er voldoende initiatieven zijn ingediend en het erop lijkt dat de doelstelling wordt overschreden, vindt er selectie plaats op basis van ruimtelijke kwaliteit. De initiatieven in het Noordzeekanaal gebied hebben de grootste voorkeur en staan in de rangschikking op de eerste plaats, waardoor deze voorrang krijgen op andere initiatieven. 

Hoe is de gemeente Velsen hierbij betrokken?
Gemeente Velsen heeft in 2005 beleid voor grote windturbines (masthoogte > 65 m) vastgesteld voor lijnopstellingen langs de Reyndersweg en langs het Noordzeekanaal, onder andere op het Sluiseiland. Windturbines passen bij de schaal van dit gebied en de daar gelegen bedrijventerreinen. In het klimaatprogramma “Stad van de Zon, Zee en Wind” (2012) wordt windenergie op land benoemd als een belangrijke maatregel om te zorgen dat de huishoudens klimaatneutraal worden. Reductie van het energieverbruik en de inzet van hernieuwbare energie, naast het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat zijn voor de gemeente Velsen belangrijke doelstellingen. De gemeente staat positief tegenover het windpark Spuisluis, uiteraard mits het aan de vergunningsvereisten voldoet. Gemeente Velsen vindt  opwekking van duurzame energie op deze locatie in het Noordzeekanaalgebied mogelijk, onder de voorwaarden dat het past binnen de planologische kaders en de veiligheid.

Wat is precies de rol van Rijkswaterstaat?
De landtong is in eigendom van De Staat, maar wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Tevens zijn zij de vergunningverlenende instantie voor de Waterwet. Windpark IJmond en Eneco dienen dus twee vergunningen aan te vragen: de omgevingsvergunning bij de provincie en de watervergunning bij Rijkswaterstaat. 

Hoe kijkt Rijkswaterstaat tegen dit windpark aan?
RWS is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit ministerie heeft doelstelling om in 2020 20 % duurzame energie op te wekken. Rijkswaterstaat kijkt kritisch naar de consequenties van de windmolens op de primaire waterkering, bij windpark Spuisluis dus het sluizencomplex. Momenteel wordt gekeken naar de zettingsvloeiing (onderuit wegzakken van de oever/dijk) als gevolg van het trillingen van de windmolens. Zettingsvloeiingen komen momenteel ook voor op het sluizencomplex. Vervolgens zal aangetoond moeten worden dat de consequenties op de (vaar)weg, het radarsysteem, de continuïteit van het gemaal en de spuisluis  etc. acceptabel blijft. Uitgangspunt is dat de bouw van de Zeetoegang IJmond (de nieuwe zeesluis) op geen enkele wijze negatief beïnvloed wordt door de bouw van de windmolens. 

Kan ik participeren / investeren in het windpark?
De provincie vraagt aan initiatiefnemers om omwonenden te laten participeren in het nieuwe windpark. Dit gaat om twee vormen van participatie: procesparticipatie (hoe u bij de plannen betrokken wordt in het voortraject) en financiële participatie. Eneco is groot voorstander van participatie in haar windparken. Daarom is bij dit initiatief al in een vroeg stadium een werkgroep met bewoners en een vertegenwoordiger van de gemeente Velsen opgericht. 

Bijdrage windpark Spuisluis aan Velsen
Eneco waardeert een goed contact met de omgeving, zeker bij het bouwen van een windpark. Voor Windpark IJmond is dat ook een voorwaarde. Daarom willen we als goede buurman wat teruggeven aan de omgeving. Dit gebeurt in de vorm van een gebiedsfonds. De windontwikkelaars in Nederland hebben in de NWEA-gedragscode met elkaar afgesproken dat er voor een bedrag van 40 tot 50 eurocent per MegaWattuur wordt aangehouden. Afhankelijk welke windmolens er komen, ligt voor windpark Spuisluis jaarlijkse opbrengst ongeveer tussen de 70.000 - 80.000 MWh/jaar per jaar zijn. Dat houdt in dat het gebiedsfonds jaarlijks tussen € 28.000 tot € 40.000 krijgt. In overleg met de omgeving bepalen we hoe dit geld besteed wordt. U kunt ook meedenken over de invulling van het gebiedsfonds! Heeft u een goed idee? Geef het door via de contact knop!

Deel deze pagina: