Windpark Spuisluis

Algemene informatie over het windpark

Waarom deze locatie?
In 2005 heeft de gemeente Velsen ingezet op het verduurzamen van haar gemeente. Dat windenergie hierin een belangrijke rol zou krijgen, lag gezien het gunstige windklimaat in Velsen voor de hand. De gemeente Velsen heeft Windpark IJmond gevraagd om te zoeken naar mogelijkheden voor windenergie in de gemeente. 

In 2014 is in de gehele provincie gezocht naar potentiele locaties voor nieuwe windparken. Er zijn uiteindelijk 9 herstructureringsgebieden bepaald. Dit zijn gebieden die niet beschermd zijn op basis van een status als natuurgebied, cultuurhistorisch landschap, vliegzones etc. De politiek heeft hier een zorgvuldige afweging gemaakt.

Een ontwikkelaar kan een aanvraag indienen binnen een herstructureringsgebied. Deze individuele aanvraag wordt vervolgens op detailniveau wederom getoetst. Alleen wanneer aan alle wettelijke en provinciale kaders voldaan kan worden, wordt een aanvraag vergund. De provincie geeft in ‘Wind op Land, uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per herstructureringsgebied’ aan dat windturbines in het Noordzeekanaalgebied ruimtelijk gezien het  makkelijkst geplaatst kunnen worden en dat de komst van windturbines positief bijdraagt aan de leesbaarheid van het regionale werklandschap. Bovendien wordt hier geen ‘ruimtelijke schade’ aangebracht.

Wat levert het windpark aan energie op?
Het windpark zal met 6 windmolens grofweg zo’n 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren. De gemeente Velsen wil in 2020 qua elektriciteit energieneutraal zijn voor alle huishoudens. Dat zijn zo’n 28.000 huishoudens. Bij een gemiddeld gebruik van 3.000 kWh per jaar is het totale verbruik zo’n 84.000 MWh. Het windpark levert dus voldoende energie op om 90% van de woningen van elektriciteit te voorzien! Dezelfde hoeveelheid energie met zonnepanelen opwekken zou betekenen dat er ongeveer 300.000 panelen nodig zijn. Dat zijn zo’n 14 panelen per huishouden, terwijl niet ieder huishouden een dak tot zijn beschikking heeft. 

Waarom moeten er minimaal 6 windmolens in de lijnopstelling staan?

De provincie is van mening dat, door in te zetten op het clusteren van windmolens in lange lijnopstellingen van minimaal 6 windmolens, het aantal locaties voor windparken wordt beperkt en de ruimte tussen de windparken toeneemt. De kans op ruimtelijke interferentie neemt af, waardoor er een rustiger beeld ontstaat. Lijnopstellingen sluiten goed aan op de kavelstructuur in Noord-Hollandse landschappen.undefined

Deel deze pagina: