Windpark Spuisluis
Terug naar overzicht

Kennisgeving ontwerpbesluit watervergunning gepubliceerd

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Eneco Wind B.V. te Rotterdam ingevolge de Waterwet. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en behouden van een Windturbinepark op de Noordersluisweg te IJmuiden. De voorlopige watervergunning ligt nu ter inzage. 


Terinzagelegging
De aanvraag, het ontwerpbesluit en andere daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 23 november 2017 tot en met 4 januari 2018 ter inzage bij: 
a. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem, tijdens kantooruren alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen;
b. Gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden;
c. Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b, Beverwijk.

 

U kunt hier klikken voor de digitale versie van de kennisgeving van Rijkswaterstaat en hier voor het ontwerp besluit van de watervergunning. 

 

Deel deze pagina: